Ubytovanie Ždiar - Zima plná aktivít a čistej prírody

VOP Penzión Kamea

Cena dňa76 € izba/noc

Cena dňa pri rezervácii na našom webe

74 €

VOP

PODMIENKY REZERVÁCIE HOTELOVÝCH SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE (ďalej len „PODMIENKY“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Podmienky stanovujú druh, rozsah, podmienky a pravidlá pre vytváranie, rušenie, zmenu a účtovanie rezervácií v rámci služby poskytovanej elektronicky Poskytovateľom služieb Klientovi.
 2. Poskytovateľ služieb (chápaný v súlade s definíciou obsiahnutou v bode „2. Definície“) vyhlasuje, že je oprávnený konať ako sprostredkovateľ – na základe samostatnej zmluvy o sprostredkovaní – pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa rezervácie izieb medzi zariadením a zákazníkom.
 3. Obsah nariadení je každému k dispozícii bezplatne.
 4. Pravidlá sú k dispozícii v rezervačnom systéme na webovej stránke jednotlivých zariadení (ako je definované v bode „2. Definície“).
 5. Podmienky sú sprístupnené vo forme, ktorá umožňuje ich uchovávanie a reprodukciu v bežnom obchodnom styku (vo formáte HTML a/alebo PDF). Na žiadosť Klienta zašle Poskytovateľ služieb kópiu Obchodných podmienok vo formáte PDF na e-mailovú adresu Klienta, ktorú Klient uviedol.

2. DEFINÍCIE

 1. Nasledujúce pojmy použité v týchto podmienkach majú význam stanovený v súlade s nižšie uvedenými definíciami:
  1. Zariadenie – subjekt, pre ktorý Poskytovateľ služieb koná (na základe samostatnej zmluvy) ako zástupca vykonávajúci elektronicky poskytované Služby vrátane Služby opísanej nižšie;
  2. Klient – znamená každú fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov a plne spôsobilú na právne úkony, právnickú osobu alebo organizačnú zložku bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, a ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Podmienkach a využíva Službu, najmä vykonáva alebo ruší rezerváciu v Systéme;
  3. Obchodné podmienky – znamenajú tieto Obchodné podmienky, ktoré vypracoval a uplatňuje poskytovateľ služieb;
  4. Zmluva – znamená zmluvu o poskytovaní služby rezervácie izieb uzatvorenú elektronicky, ktorej predmetom je poskytovanie Služby uvedenej v týchto Podmienkach;
  5. Služba – znamená službu rezervácie izieb v Zariadení, ktorú Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkovi elektronicky a ktorá spočíva v uskutočnení, zmene alebo zrušení rezervácie vybranej izby (izieb) v Zariadení a v umožnení platby za rezerváciu. Podrobný opis služby je uvedený v bode 3 týchto pravidiel;
  6. Poskytovateľ služieb – spoločnosť, ktorá prevádzkuje Penzión Kamea je KLAZO s. r. o., Tešedíkovo 64, 925 82 Tešedíkovo, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  47260/T, IČO 53202376, IČ DPH SK2121301435;
  7. Služba poskytovaná elektronicky – výkon služby poskytovanej bez súčasnej prítomnosti strán (na diaľku) prostredníctvom prenosu údajov na individuálnu žiadosť príjemcu služby, odosielaných a prijímaných prostredníctvom zariadení na elektronické spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávania údajov, ktoré sa v celom rozsahu vysielajú, prijímajú alebo prenášajú prostredníctvom telekomunikačnej siete;
  8. Informačný a komunikačný systém – súbor spolupracujúcich IT zariadení a softvéru, ktorý zabezpečuje spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a prijímanie údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí prostredníctvom telekomunikačného koncového zariadenia vhodného pre daný typ siete;
  9. Systém – rezervačný systém vlastnený a prevádzkovaný poskytovateľom služieb, ktorý umožňuje zákazníkovi vykonávať, meniť alebo rušiť rezervácie vybraných izieb v nehnuteľnosti a vykonávať platby za rezervácie; typ IKT systému;
  10. Prostriedky elektronickej komunikácie – technické riešenia vrátane telekomunikačných a IT zariadení a s nimi spolupracujúcich softvérových nástrojov, ktoré umožňujú individuálnu komunikáciu na diaľku pomocou prenosu dát medzi telekomunikačnými a IT systémami, najmä elektronickej pošty alebo textových správ (sms).

3. DRUH A ROZSAH SLUŽBY

 1. Poskytovateľ služieb poskytuje v súlade s týmito podmienkami elektronickú službu na uskutočnenie, zmenu alebo zrušenie rezervácie vybranej izby (izieb) v zariadení a na uskutočnenie platby za rezerváciu. Poskytovateľ služieb neuzatvára zmluvy o poskytovaní hotelových služieb pre Zariadenie, najmä nie je povinný poskytovať iné služby vrátane akýchkoľvek hotelových služieb, s výnimkou služieb súvisiacich s uskutočňovaním, zmenou alebo zrušením rezervácie izby/vyvolených izieb v Zariadení. Predmetné zmluvy sa uzatvárajú za podmienok, ktoré si nástroj určuje samostatne.
 2. Poskytnutie Služby je podmienené:
  1. prečítať si tieto podmienky a prijať ich ustanovenia zaškrtnutím príslušných políčok v rezervačnom formulári v systéme poskytovateľa služieb;
  2. oznámiť zaškrtnutím príslušných políčok v rezervačnom formulári v systéme poskytovateľa služieb:
   • presnosť údajov poskytnutých poskytovateľovi služieb;
   • súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých poskytovateľovi služieb na účely poskytovania služby;
   • súhlas so skutočnosťou, že údaje sú dobrovoľné, a s právami podľa zákona o ochrane osobných údajov;
   • o výbere platby za rezerváciu a o výbere faktúry s DPH, ak to vyžadujú cenové podmienky zariadenia.
 3. Poskytnutie Služby je možné len po vyplnení rezervačného formulára v Systéme Poskytovateľa služby a po akceptovaní týchto Pravidiel a vykonaní vyhlásení uvedených v bode 3.2.2. Pravidiel.
 4. Na využívanie služieb uvedených v týchto podmienkach je potrebné mať internetové pripojenie a aktívne a správne nakonfigurované e-mailové konto.
 5. Používanie služby je dobrovoľné.
 6. Používanie Služby je bezplatné, hoci Klientovi môžu vzniknúť náklady voči poskytovateľovi internetu, za ktoré Poskytovateľ služby nezodpovedá.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 1. Platbu je možne realizovať:
  1. ako zálohu vo výške 30% z celkovej sumy za ubytovanie a to formou online platby kartou alebo bankovým prevodom so splatnosťou 3 dni – v takom prípade bude doplatok uhradený osobne v hotovosti, alebo cez terminál pri nástupe na ubytovanie ;
  2. ako plnú cenu za ubytovanie a to formou online platby kartou alebo bankovým prevodom so splatnosťou 3 dni
 2. Ceny pobytu a kategorizácia izieb sú uvedené na ubytovacích portáloch, na webovej stránke penziónu a na recepcii penziónu.
 3. Poplatky za doplnkové služby nie sú automaticky započítané do celkovej sumy a je potrebné ich zaplatiť zvlášť priamo v penzióne pri ubytovaní.
 4. Upozorňujeme, že vyhovenie špeciálnym požiadavkám hosťa závisí od dostupnosti a môžu sa na ne vzťahovať dodatočné poplatky.

5. REZERVÁCIA A ZRUŠENIE REZERVÁCIE

 1. Na využívanie služby je potrebné mať jedinečnú e-mailovú adresu a vyplniť rezervačný formulár poskytnutý v systéme poskytovateľa služieb.
 2. Rezervácia zo strany zákazníka zahŕňa tieto kroky:
  1. vybrať si hotelové služby poskytované zariadením na základe údajov a informácií uvedených v systéme, najmä dostupnosti a ceny rezervácie izby;
  2. ceny uvedené v systéme sú hrubé ceny a zahŕňajú len služby uvedené ako ich súčasť; klient zadá požadované údaje a informácie prostredníctvom rezervačného formulára – najmä svoje meno a priezvisko, jedinečnú e-mailovú adresu a telefónne číslo – v systéme sprístupnenom na webovej stránke zariadenia;
  3. potvrdenie Klienta, že si prečítal a súhlasí s Podmienkami a urobil požadované vyhlásenia. Ak klient nepotvrdí prečítanie a prijatie zmluvných podmienok a nepredloží požadované vyhlásenia, nie je možné pokračovať v postupe rezervácie;
  4. vykonanie platby, ak to vyžadujú cenové podmienky úveru, za vybraných podmienok;
  5. po zadaní údajov o rezervácii a potvrdení súhlasu s podmienkami dostane klient automaticky na e-mailovú adresu uvedenú pri rezervácii správu, ktorá obsahuje kód a potvrdenie rezervácie spolu s platobnými podmienkami a pravidlami jej zmeny alebo zrušenia. Od okamihu odoslania potvrdenia sa zmluva o rezervácii považuje za uzavretú.
 3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť rezerváciu, ak v zariadení nie sú voľné izby. V takom prípade klient automaticky dostane na e-mailovú adresu klienta uvedenú pri rezervácii správu o nemožnosti uskutočniť rezerváciu.
 4. Klient zruší rezerváciu zaslaním správy poskytovateľovi služieb, v ktorej uvedie zrušenie rezervácie.
  1. Ak klient zruší rezerváciu viac ako 7 dní pred príchodom do ubytovacieho zariadenia a predtým uhradil zálohu, alebo plnú cenu ubytovania, bude mu vrátená zaplatená suma na účet, z ktorého bola vykonaná platba za rezerváciu.
  2. Ak klient zruší rezerváciu do 7 dní (vrátane) pred príchodom do ubytovacieho zariadenia a predtým uhradil zálohu vo výške 30% z celkovej sumy, zaplatená suma sa nevracia.
  3. Ak klient zruší rezerváciu do 7 dní (vrátane) pred príchodom do ubytovacieho zariadenia a predtým uhradil plnú cenu ubytovania, nebude mu vrátaná plná suma, ale znížená o výšku zálohy, čo predstavuje 30% z celkovej sumy.
 5. Zmena rezervácie zo strany klienta sa vykoná zaslaním e-mailu ubytovaciemu zariadeniu, ktorá obsahuje žiadosť o zmenu rezervácie. Po prijatí žiadosti o zmenu ubytovacie zariadenie kontaktuje hosťa a informuje ho o stave a možnosti zmeny rezervácie, prípadnej refundácii.

6. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

 1. V súvislosti s poskytovaním služby opísanej v týchto podmienkach je poskytovateľ služby povinný:
  1. dodržiavať ustanovenia týchto Podmienok;
  2. poskytovať službu s náležitou starostlivosťou.
 2. V prípade neplánovanej nedostupnosti Služby alebo v dôsledku poruchy, ktorá bráni poskytovaniu Služby, je Poskytovateľ služby povinný konať s náležitou starostlivosťou, aby obnovil funkčnosť Systému. Poskytovateľ služby však nezodpovedá za nemožnosť Klienta využívať Službu a za prípadné škody spôsobené Klientovi v dôsledku nedostatočného prístupu do Systému, zlyhania telekomunikačného spojenia, s výnimkou prípadov, keď by k takejto udalosti došlo v dôsledku úmyselného zavinenia Poskytovateľa služby.
 3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zablokovať e-mailovú adresu Klienta, ktorý porušil ustanovenia týchto Pravidiel alebo zákona.
 4. Poskytovateľ služby nezaručuje nepretržité poskytovanie služby. Poskytovateľ služieb najmä nezodpovedá za prerušenie poskytovania služby z technických dôvodov, údržby systému alebo z dôvodov na strane klienta alebo tretej strany.

7. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. V súvislosti s používaním služby je zákazník povinný:
  1. dodržiavať všetky ustanovenia týchto Podmienok;
  2. dodržiavať všetky právne predpisy, dobré mravy a všeobecne platné pravidlá používania internetu;
  3. správne uviesť údaje Klienta, najmä tie, ktoré sa vyžadujú počas rezervácie;
  4. bezodkladne informovať poskytovateľa služieb o všetkých možných narušeniach bezpečnosti a problémoch súvisiacich s fungovaním alebo používaním služby;
  5. nevykonávať žiadne činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť systému alebo počítačových systémov tretích strán;
  6. nepoužívať systém priamo alebo nepriamo na vykonávanie akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo pravidlami používania internetu, alebo ktorá porušuje práva tretích strán.

8. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Poskytovateľ služby nezodpovedá za prerušenie poskytovania služby v dôsledku porúch alebo prípadov nesprávneho fungovania systémov IKT mimo kontroly poskytovateľa služby.
 2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za nemožnosť využívať službu, ktorá vznikla v dôsledku chýb pri uskutočňovaní, zmene alebo zrušení rezervácie zo strany klienta.
 3. Klient nesie výlučnú a plnú zodpovednosť na základe výlučne rizikového princípu za všetky následky a škody spôsobené Klientovi, Poskytovateľovi služieb alebo akejkoľvek inej osobe v súvislosti s týmito udalosťami alebo v ich dôsledku:
  1. porušenie akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok zo strany zákazníka;
  2. nesprávne používanie Systému Zákazníkom, najmä používanie Systému v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi uvedenými v Podmienkach;
  3. nezabezpečenie IT systémov zákazníka.
 4. Poskytovateľ služieb nekontroluje, neoveruje ani nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Klientovi alebo akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo v súvislosti s používaním Služby Klientom, a najmä Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z alebo v súvislosti s:
  1. zničenie, poškodenie, prerušenie Služby alebo akéhokoľvek softvéru používaného Klientom;
  2. zavedenie akéhokoľvek škodlivého softvéru (napr. vírusov) alebo údajov do IT systému Klienta vrátane tých, ktoré súvisia so zničením alebo poškodením hardvéru alebo softvéru Klienta.
 5. Poskytovateľ služby nezodpovedá za škody spôsobené Klientovi v dôsledku vád (porúch) Systému, nefunkčnosti alebo nesprávneho fungovania, porúch, vrátane nemožnosti používania alebo nesprávneho fungovania Služby spôsobenej nefunkčnosťou alebo nesprávnym fungovaním (napr. poruchou, zlyhaním) Systému alebo akejkoľvek jeho súčasti.
 6. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vyššou mocou.
 7. Zodpovednosť poskytovateľa služieb za škodu vo forme ušlého zisku klienta je vylúčená.
 8. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa služieb uvedené v týchto Podmienkach sa neuplatňuje v prípadoch, keď vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti nie je možné vzhľadom na obsah všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä sa nevzťahuje na škody spôsobené Klientovi úmyselne.

9. REKLAMÁCIE A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Reklamácie týkajúce sa poskytovania služby sa podávajú listom na adresu sídla poskytovateľa služby alebo elektronicky na e-mailovú adresu poskytovateľa služby.
 2. Reklamácia by mala obsahovať tieto údaje o klientovi: meno, priezvisko, adresu klienta, číslo objednávky, e-mailovú adresu uvedenú pri rezervácii a opis problému, ktorý vznikol v súvislosti s používaním služby.
 3. Reklamácie sa budú posudzovať podľa poradia, v akom sa poskytovateľovi služieb doručia, za vyššie uvedených podmienok.
 4. Poskytovateľ služieb reklamáciu posúdi do 14 pracovných dní od jej prijatia. Hneď po posúdení reklamácie poskytovateľ služieb odpovie klientovi na reklamáciu. Odpoveď bude zaslaná v rovnakej forme, v akej bola reklamácia podaná, na e-mailovú adresu, ktorú klient uviedol v reklamácii, alebo na poštovú adresu klienta.
 5. Ak je potrebné doplniť informácie uvedené v reklamácii, poskytovateľ služieb pred posúdením reklamácie požiada klienta o doplnenie informácií v stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. V tomto prípade sa obdobie uvedené v ods. 8.4 začína plynúť od prijatia doplnenej reklamácie poskytovateľom služieb.

10. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ ide o osobné údaje Zákazníkov, Zariadenie.
 2. Osobné údaje, najmä meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, bude poskytovateľ služieb spracúvať za účelom poskytovania služby, objasnenia okolností prípadného používania služby v rozpore s podmienkami alebo platnými zákonmi a vybavovania prípadných sťažností za podmienok uvedených nižšie:
  1. predmet, rozsah, povaha spracúvania a typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a všetky údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  2. subdodávatelia a zamestnanci poskytovateľa služieb sú riadne oprávnení spracúvať osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služby, s čím zariadenie a klient súhlasia.
 3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na poskytovanie služby. Klient, ktorého sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek získať prístup k obsahu svojich údajov, opraviť ich alebo ich stiahnuť.
 4. Poskytovateľ služieb informuje, že osobné údaje zákazníkov nie sú sprístupnené tretím stranám a v tejto súvislosti prijme všetky potrebné opatrenia a zabezpečí využitie svojich znalostí a skúseností na splnenie tohto ubezpečenia. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo sprístupniť osobné údaje oprávneným subjektom a v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Poskytovateľ služby je povinný zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií získaných na účely poskytovania služby a nikomu ich neposkytovať. Poskytnutý záväzok zostáva v platnosti na dobu neurčitú.
 6. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že informačné systémy používané na spracovanie osobných údajov spĺňajú požiadavky platných právnych predpisov.
 7. Ak klient udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri rezervácii, zariadenie môže spracúvať osobné údaje klienta na marketingové účely a zasielať obchodné informácie na e-mailovú adresu klienta. Súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely a so zasielaním obchodných informácií možno odvolať zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu zariadenia.
 8. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za dôsledky nepravdivých alebo chybných údajov poskytnutých klientom, ak napriek náležitej starostlivosti poskytovateľa služieb nie je možné klienta kontaktovať.

11. ZÁKAZ NEZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ

 1. Klient nesmie používať službu poskytovanú poskytovateľom služieb na účely, ktoré sú v rozpore so zákonom, pravidlami spoločenského spolunažívania, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými zásadami správania.
 2. Klient môže používať Službu len spôsobom, ktorý je v súlade s jej účelom a funkčnosťou, ako je uvedené v Podmienkach.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením na webovej stránke zariadenia a vzťahujú sa na rezervácie uskutočnené po 1. 9. 2022.
 2. Poskytovateľ služieb je oprávnený kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť ustanovenia tohto poriadku. Poskytovateľ služieb môže zmeniť ustanovenia tohto poriadku najmä v prípade:
  1. potrebu prispôsobiť Obchodné podmienky záväzným ustanoveniam alebo zmenám právnych predpisov, ktoré majú vplyv na obsah Obchodných podmienok;
  2. potreba prispôsobiť Podmienky používania odporúčaniu, výkladu, rozhodnutiu alebo rozsudku orgánu verejnej moci alebo súdnemu rozhodnutiu, ktoré má vplyv na obsah Podmienok používania;
  3. rozšíriť alebo zmeniť funkcie systému;
  4. zaviesť nové Služby, zmeniť rozsah alebo povahu Služieb;
  5. zmeny technických podmienok poskytovania Služieb;
  6. zmena rozsahu činnosti poskytovateľa služieb.
 3. V medziach stanovených kogentnými ustanoveniami zákona nemá neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Obchodných podmienok vplyv na platnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok.
 4. Akékoľvek spory vyplývajúce z uplatňovania ustanovení týchto zmluvných podmienok bude riešiť všeobecný súd s právomocou poskytovateľa služieb. Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté s užívateľskými klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi. Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, poskytovateľ služieb informuje, že v prípade spotrebiteľov je v sporoch uvedených v tomto odseku príslušným súdom súd stanovený v príslušných právnych predpisoch o ochrane práv spotrebiteľov.
Garantujeme najlepšiu cenu!

Cena dňa74 €izba/noc

Rezervovať

Najvýhodnejšie ponuky na webe

Okamžité potvrdenie pobytu

Bezpečná online platba

Pohostinnosť a komplexnosť Osobný a priateľský prístup - ubytovanie Ždiar

V Penzióne Kamea nájdete všetko čo očakávate od ideálneho pobytu v srdci prírody, na skok ku množstvu zážitkov v Ždiarskej a Bachledovej doline. Bohaté vybavenie a zázemie penziónu, kvalitné ubytovanie, izby aj väčšie apartmány pre rodiny, tradície, pohostinnosť, čerstvosť a čistota. Objavte Penzión Kamea v Ždiari a pridajte sa k naším spokojným zákazníkom. 

Verejné hodnotenia na portáloch Ako hodnotia pobyty naši hostia?

Hodnotenia Booking Penzion Kamea
Hodnotenia Google Penzion Kamea
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím